Czas do wdrożenia w życie przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii nieubłaganie biegnie ku  końcowi. Nie wszyscy przedsiębiorcy muszą zaprzątać sobie tym głowę jednak jest grupa, instytucji która musi sobie z tym poradzić a nie jest to sprawa prosta.  

            Dyrektywa określa zakres instytucji, które są obowiązane do wdrożenia kanałów i procedur na potrzeby dokonywania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych,  i tak są to:

– podmioty prawne w sektorze prywatnym,  które zatrudniają co najmniej 50 pracowników za wyjątkiem przedsiębiorców którzy są obowiązani do stosowania jednego z aktów prawnych Unii Europejskiej wymienionych  w części I.B i II załącznika do dyrektywy np. rynek finansowy wtedy procedury należy wdrożyć bez względu na to jaką ilość pracowników się zatrudnia

– wszystkie podmioty prawne w sektorze publicznym, w tym te będące własnością lub znajdujące się pod kontrolą tych podmiotów – są to podmioty gospodarki narodowej grupujące własność państwową  (Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych), własność jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych oraz własność mieszaną z przewagą kapitału (mienia) podmiotów sektora publicznego

Ponad to ustawodawca krajowy ma możliwość zwolnienia z obowiązku wdrożenia kanałów i procedur służących działaniom sygnalistów gminy liczące mniej niż 10.000,00 mieszkańców lub zatrudniające mniej niż 50 pracowników lub inne podmioty które zatrudniają mniej niż 50 pracowników. Jak widać jest to tylko sugestia Unii Europejskiej wskazująca przyzwolenie na to aby nie wdrażać procedur we wszystkich instytucjach/przedsiębiorstwach/organizacjach  jednak należy do tego podchodzić z wielką ostrożnością i śledzić uważnie proces legislacyjny związany z przedmiotową tematyką gdyż nie jest znany do dnia dzisiejszego dokładny zakres ustawy o jawności życia publicznego która będzie regulowała kwestię związane z sygnalistami i przedsiębiorstwami, które będą zobowiązane do wprowadzenia odpowiednich procedur.  

Jak widać dyrektywa wskazuje w sposób wyraźny i klarowny podmioty, które muszą wprowadzić w życie przepisy dotyczące ochrony sygnalistów jaki kanały oraz procedury umożliwiające dokonywanie zgłoszeń.