Sternik motorowodny morski

Sternik motorowodny morski

Wymagania:

 • Ukończone 18 lat,

 • Odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,

 • Zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Uprawnienia:

 1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych,
 2. Prowadzenie jachtów o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

Dokumenty niezbędne do wydania patentu kompletowane są przez organizatora kursu:

 1. Wniosek o wydanie patentu zawierający:
  a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy,
  b) datę,
  c) rodzaj patentu,
  d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm; ,

 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stażowych  w szczególności pozytywne opinie z odbytych rejsów wy- stawione przez kapitana jachtu, karty rejsu lub – w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie – inne dokumenty potwierdzone przez armatora jachtu,

 3. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu – wydawane w dniu zdania egzaminu.

Program i wymagania egzaminacyjne

Wiedza teoretyczna

 1. Budowa jachtu, w tym:
  a) eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń oraz ocena ich stanu technicznego,
  b) wyposażenie jachtu morskiego;

 2. Silniki i układy napędowe, w tym:
  a) znajomość budowy silników jachtów motorowych w zakresie umożliwiającym ocenę usterek możliwych do usunięcia na morzu,
  b) zasady prawidłowego rozruchu i zatrzymania silnika, drobnych zabiegów regulacyjnych,
  c) kontrola pracy silnika i jej ocena,
  d) zasady prawidłowej eksploatacji akumulatorów,
  e) znajomość zasad BHP przy obsłudze napędów;
  Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 460

 3. Locja, w tym:
  a) oznakowanie nawigacyjne,
  b) jachtowe pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł),
  c) znaki i skróty stosowane na mapach,
  d) podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych,
  e) przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu;

 4. Nawigacja, w tym:
  a) jachtowe pomoce i przyrządy nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne itp.),
  b) podstawy nawigacji terestrycznej,
  c) nawigacja zliczeniowa;

 5. Meteorologia, w tym:
  a) podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystywanie,
  b) radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych;

 6. Sygnalizacja i łączność, w tym:
  a) sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji VHF,
  b) sygnały ostrzegawcze;

 7. Planowanie rejsu, z uwzględnieniem:
  a) ograniczeń wyjścia i wejścia do portu,
  b) odległości i czasu trwania rejsu,
  c) ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu,
  d) przygotowania załogi i jachtu;

 8. Rratownictwo, w tym:
  a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
  b) postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku,
  c) pierwsza pomoc i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia ratowniczego,
  d) przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania,
  e) „człowiek za burtą” na morzu, f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
  g) sztrandowanie;

 9. Ochrona wód przed zanieczyszczaniem;

 10. Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

Umiejętności praktyczne

 1. Manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:
  a) prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
  b) wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”,
  c) kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;

 2. Kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie.
  Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 460


  Egzamin na patent motorowodnego sternika morskiego dla osób, które nie posiadają patentu sternika motorowodnego, obejmuje zakres wiedzy teoretycznej określonej dla sternika motorowodnego oraz morskiego sternika motorowodnego.

Uprawnienia są wydawane na podstawie rozporządzeń:

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu