Sternik motorowodny

Sternik motorowodny

Wymagania:

 • Ukończone 14 lat, (osoby, które nie ukończyły 18 lat muszą posiadać wypełnioną zgodę rodziców)
 • Zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego.

Uprawnienia:

 1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych,

 2. Prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej,

Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.

Dokumenty niezbędne do wydania patentu kompletowane są przez organizatora kursu:

 1. Wniosek o wydanie patentu zawierający:
  a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy,
  b) datę,
  c) rodzaj patentu,
  d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;,
 2. Pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej jeżeli osoba ta jest małoletnia,
 3. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu (wydawane po zdaniu egzaminu).

Program i wymagania egzaminacyjne

Wiedza teoretyczna

 1. Podstawy budowy jachtów motorowych;
 2. Silniki i układy napędowe, w tym:
  a) budowa silników,
  b) obsługa i konserwacja silników,
  c) zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników,
  d) podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych;
 3. Manewrowanie jachtem motorowym;
 4. Zasady prowadzenia skuterów wodnych;
  Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 460
 5. Podstawy locji, w tym w szczególności:
  a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
  b) mapy i przewodniki,
  c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne;
 6. Wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:
  a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
  b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
  c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
  d) postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą”,
  e) udzielanie pierwszej pomocy,
  f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii;
 7. Wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:
  a) skala prędkości wiatru,
  b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
  c) komunikaty meteorologiczne;
 8. Pomoce nawigacyjne;
 9. Ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
 10. Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

Umiejętności praktyczne

 1. Manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:
  a) prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
  b) wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”,
  c) kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;
 2. Kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie;
 3. Praca w charakterze członka załogi;
 4. Podstawowe prace bosmańskie.

Uprawnienia są wydawane na podstawie rozporządzeń:

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu