Ochrona danych osobowych

Czas trwania: 6 godzin

Termin: do ustalenia

Miejsce szkolenia: w siedzibie Zamawiającego

Cena: 350 zł netto / 1 uczestnik

Forma szkolenia: wykład, warsztat, studia przypadków

Ilość uczestników: 10 – 20

Minimalna liczba uczestników: 10

Grupa docelowa: pracownicy administracji rządowej i samorządowej, kadra kierownicza, osoby odpowiadające za ochronę danych osobowych, pracownicy przetwarzający dane osobowe

Program szkolenia

 • Podstawowe pojęcia z zakresu RODO
  – dane osobowe – co jest a co nie jest daną osobową
  – kategorie danych osobowych
  – przetwarzanie danych
  – administrator- podmiot przetwarzający – przetwarzający wtórny
 • Przetwarzanie danych osobowych,
  – zasada legalności,
  – zasada rzetelności,
  – zasada przejrzystości,
  – zasada ograniczenia celu,
  – zasada minimalizacji danych,
  – zasada prawidłowości,
  – zasada ograniczenia przechowywania,
  – zasada integralności,
  – zasada poufności danych,
  – zasada rozliczalności
 • Obowiązek informacyjny,
  zakres udostępniania danych osobowych
  – obowiązki informacyjne
  – prawo do kopii danych
  zasady dostępu do informacji o wynagrodzeniach
 • Powierzanie i udostępnianie danych osobowych,
 • Zadania inspektora ochrony danych.
  – wyznaczanie IOD
  – obowiązki IOD
 • Obowiązki Administratora Danych Osobowych
  – rejestrowanie czynności przetwarzania danych
  – zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego /PUODO/
  – zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach
  – zabezpieczenie danych osobowych
 • Prawa osób których dane dotyczą
  – prawo do przejrzystości danych
  – prawo dostępu do danych
  – prawo sprostowania danych
  – prawo do usunięcia danych– prawo do ograniczenia przetwarzania
  – prawo do przenoszenia danych
  – prawo do sprzeciwu
  – prawo związane z profilowaniem
 • Przykłady wycieków danych.
 • Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia:
  – administracyjne kary pieniężne,– warunki ich nakładania i wysokość,
  odszkodowanie za poniesioną szkodę.
 • Zarządzanie incydentami.
 • Pytania uczestników.

Kontakt

Dział Szkoleń i Auditów