Antykorupcyjne

Antykorupcyjne

Korupcja w biznesie
Korupcja w administracji publicznej

16 grudnia 2019 roku weszła w życie Dyrektywa PE i Rady 2019/1937  w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, tzw. dyrektywa o sygnalistach.
Obecnie problem przeciwdziałania zjawisku korupcji to nie tylko kwestie wykrywania i reagowania, ale również konieczność podjęcia działań w szerszym wymiarze. Należy zabezpieczyć siebie i swoją organizację przed ryzykiem wystąpienia korupcji, tak aby w porę rozpoznawać i wprowadzać działania naprawcze.
System Zarządzania Antykorupcyjnego wg normy ISO 37001 to przede wszystkim odpowiednio przygotowane i wdrożone procedury w podmiotach publicznych i prywatnych rozwiązań obejmujących:
– wdrożenie wewnętrznych kanałów komunikacji zgłaszania informacji o potencjalnych nieprawidłowościach,
– prowadzenia działań następczych w związku ze zgłoszeniami
– zapewnieniem ochrony sygnalistom, którzy zgłaszają takie przypadki.

Zakres szkolenia

  1. Korzyści płynące z wdrożenia systemu zarządzania korupcją
  2. Omówienie wymagań i zaleceń normy ISO 37001
  3. Zakres regulacji dyrektywy

  4. Pojęcie korupcji

  5. Status sygnalisty wewnątrz organizacji

  6. Mechanizmy zwalczania korupcji

  7. Wymogi dotyczące kanałów zgłoszeń, działań następczych

  8. Zasady ochrony sygnalisty, zakazy dotyczące działań pracodawcy wobec sygnalisty

  9. Wytyczne i zalecenia normy ISO 37001